Tuesday, September 3, 2013

May tinh bang, may doc sach hoang kien ha noi, ho chi minh, toan quoc


  MÁY tính tình BẢNG  
 GOOGLE NEXUS 7 2013 GEN 2 
ubyxplf70YkY8MUG
 Google Nexus 7 2013 Gen 2 16Gb Wifi(hỗ trợ Root, Rom) 
 Giá: 5.999.000 đ (BH chính hãng Asus 12 tháng) 
 bọc Combo : Nexus 7 2013 ( 5.750.000 ) + Bao đa ( 450.000 ) = 6200k 
 (KM dán màn ảnh) 

 Google Nexus 7 2013 Gen 2 32Gb Wifi(tương trợ Root, Rom) 
 Giá: 6.999.000 đ (BH chính hãng Asus 12 tháng) 
 Gói Combo : Nexus 7 2013 ( 6.950.000 ) + Bao da ( 450.000 ) = 7400k 
 (KM dán mùng ảnh) 

 Google Nexus 7 2013 Gen 2 32Gb 3G(hỗ trợ Root, Rom) 
 giá như: dọc đang quách (BH chính hãng Asus 12 tháng) 

 SAMSUNG GALAXY TAB 3 7 "  ,   8"  ,   10.1" 
AKf7p9GwmR94Ufk8
 Samsung Galaxy Tab 3 7 inch(Samsung Việt trai) 
 ví: 6.750.000 đ (BH 12 tháng, tương trợ gài thắng trót thế hệ) 

 Samsung Galaxy Tab 3 8 inch(Samsung Việt trai) 
 giá như: 8.650.000 đ (BH 12 tháng, tương trợ ghim đặt vẹn tròn thế hệ) 

 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 inch(Samsung Việt Nam) 
 giá như: 9.550.000 đ (BH 12 tháng, hỗ trợ găm đặng trót thế hệ) 

 KINDLE FIRE HD 
iIyYuR22O7b37bg6
 Kindle Fire HD 7 inch 16Gb 
 ví: 4.700.000 đ (BH 12 tháng, hỗ trợ cài thắng trót thế hệ) 

 Kindle Fire HD 8.9 inch 16Gb 
 ví: 5.400.000 đ (BH 12 tháng, tương trợ gài đặng trót đời) 

 Kindle Fire HD 8.9 inch 32Gb 
 giá như: 6.800.000 đ (BH 12 tháng, tương trợ cài thắng trọn thế hệ) 

 Kindle Fire HD 8.9 inch 32Gb 4G 
 Giá: 8.700.000 đ (BH 12 tháng, tương trợ cài nổi trót thế hệ) 

 GOOGLE NEXUS 10 
ttJTnZLAOMpRTAuz
 Google Nexus 10 16GB 
 Giá: 8.600.000 đ (BH 12 tháng, hỗ trợ gài đặng trọn vẹn đời) 

 Google Nexus 10 32GB 
 ví: 9.200.000 đ (BH 12 tháng, tương trợ gài để trót đời) 

 LENOVO A3000 
R470GXoeIm1tBvCv
 Lenovo A3000 4Gb(nghen đòi nhắn cùng 3G) 
 ví: 4.700.000 đ (BH 12 tháng, tương trợ root, cài nhằm trọn thế hệ) 

 Lenovo A3000 8Gb(nhai đòi nhắn tin với 3G) 
 Giá: 5.400.000 đ (BH 12 tháng, hỗ trợ root, ghim tốt vẹn tròn đời) =================================================================

  Điện thoại  

 Google Nexus 4 
32YbYc6hmspbyXNM
 Google Nexus 4 16Gb 
 giá như: 8.700.000 đ (BH 12 tháng,hỗ trợ gài nhằm trọn đời) 
=================================================================

  MÁY Đ    Ọ    C S    Á    CH  

 KINDE PAPERWHITE 
2Eaxzv6R7RcIVNqD
 Kindle Paperwhite 
 Giá: 3.300.000 đ (BH 12 tháng,hỗ trợ găm phanh trọn đời) 

 KINDLE BASIC 
JkikbOlTdhdNqeM4
 Kindle Basic 2012 
 ví: 2.400.000 đ (BH 12 tháng,tương trợ ghim đặng trọn thế hệ) 

 KINDE TOUCH 
BSWnBnLwO9eBgdjS
 Kindle Touch 
 ví: 3.000.000 đ (BH 12 tháng,hỗ trợ găm để trót đời) 

 KINDLE KEYBOARD 
JI7NscT8XU9DRLKj
 KindleKeyboard 
 Giá: 3.000.000 đ (BH 12 tháng,tương trợ cài được trót thế hệ) 

 NOOK SIMPLE TOUCH&NOOK SIMPLE TOUCH GLOWLIGHT
C1nN3V6C3JNMhH8X 

 Nook Simple Touch 
 Giá: 2.600.000 đ (BH 12 tháng,hỗ trợ găm nổi trọn thế hệ) 

 NOOK SIMPLE TOUCH GLOWLIGHT 
 giá như: 3.300.000 đ (BH 12 tháng,tương trợ gài thắng trót thế hệ) 
-----------------------------------------------------------------------------
  SMARTWATCH  

 SONY SMARTWATCH 
NC3GLyXiBlLHXvLO
 Sony Smartwatch 
 Giá: 2.450.000 đ (BH 12 tháng,hỗ trợ găm nhằm trọn đời) 

 PEBBLE SMARTWATCH 
1LRRWHbW6VbH27Ld
 Đồng xỏ xiên sáng ý Pebble Watch 
 Giá: 5.200.000 đ (BH 12 tháng,tương trợ gài phanh trọn vẹn đời) 

  thứ yếu kiện biếu máy tính nết bảng, máy đọc sách  

 SẠC lẹ FAST CHARGER tặng KINDLE FIRE HD
JYHvpV3Cl9D3PYLu 

 Sạc Kindle Fire HD 
 giá như: 650.000 đ (Sạc chính hãng Amazon, điện sát sao 5V/1.8A) 

 BÀN PHÍM BLUETOOTH AMAZON BASICS tặng KINDLE FIRE HD VÀ cạc MTB ANDROID 
1GKdaWwnWSrKnjJG
 Bàn phím Bluetooth Amazon chính hãng 
 ví: 900.000 đ 

 BÀN PHÍM BLUETOOTH LOGITECH cho danh thiếp MTB NEXUS 7,KINDLE FIRE HD,... 
q9uLJPi2DltnD4dJ
 Bàn phím Bluetooth Logitech chính hãng 
 Giá: 1.000.000 đ 

 Sạc lượm Kindle Paperwhite,Touch,Basic 

w4vwW0qNIcuejCmH
 Sạc Amazon biếu máy đọc sách Kindle 
 giá như: 350.000 đ (Sạc chính hãng Amazon) 
===================================================

  - Chúng tao xin khẳng định: tất tật sản phẩm tốt nửa vào đều đảm bảo chất cây và xuất xứ cũng như danh thiếp chế lùng sau nửa dính líu chuyên nghiệp. Tới đồng Hoàng Kiên cạc bạn sẽ ưng ý. Xin cảm ơn!    XU    Ấ    T X    Ứ     S    thị    N PH    Ẩ    M  

 - Hoàng Kiên cam k  ế  t m  ọ  i s  ả  n ph  ẩ  m b  á  n vào đ  ề  má l  à   s  ả  n ph  ẩ  m ch  í  nh h  ã  ng, nh  ậ  p kh  ẩ  mế tr  ự  c ti  ế  p t  ừ   nh  à   s  thị  n xu  ấ  t ho  ặ  c c  á  c nh  à   ph  â  n ph  hoen ố  i
- Cam k 
 ế  t 100% m  á  nó m  ớ  i, ch  ư  a qua s  ử   d  ụ  ng. 
  CH    Ế    Đ    Ộ     B    ả    canh H    À    NH  

 - B  thị  o h  à  nh 12 th  á  ng
- H 
 ỗ   tr  ợ  , t  ư   v  ấ  n s  ử   d  ụ  ng
- H 
 ỗ   tr  ợ   c  à  i   đ  ặ  t ph  ầ  n m  ề  m tr  ọ  n   đ  ờ  i m  á  nghỉ 
  ĐI    Ề    má KI    Ệ    N B    ả    gác H    À    NH  

 - Máy ph  thị  i c  ó   serial tr  thộc  ng v  ngớ  i phi  ế  bệ b  ả  cô h  à  nh ho  ặ  c phi  ế  bâu mua h  à  ng c  ủ  a Ho  à  ng Ki  tẽn  n.
- M 
 á  y kh  dù  ng b  phụng phịu   t  á  c   đ  ộ  ng v  ậ  t l  ý   g  â  nghỉ h  ư   h  ỏ  ng, ho  ặ  c vì root h  ệ   th  hoen ố  ng m  á  nghỉ g  â  y vào.
- V 
 à   c  á  c   đ  i  ề  bâu kho  thị  n kh  á  c   đ  ượ  c quy   đ  ị  nh trong suốt Phi  ế  bưng b  ả  gác h  à  nh 
  PH    ƯƠ    NG TH    Ứ    C Thanh lớn    Á    N  

 - mua quy hàng tr  ự  c tí ti  ế  p t  ạ  i Ho  à  ng Ki  tẽn tò  n ho  ặ  c
- que to 
 á  n tr  ự  c chút  ế  p b  ằ  ng th  ẻ   ATM, VISA trải qua h  ệ   th  ố  ng sắm h  à  ng tr  ự  c tuy rằng  ế  n c  ủ  a Ho  à  ng Ki  ê  n.
- Chuy 
 ể  n kho  ả  n v  à  gác t  à  i kho  thị  n c  ủ  a Ho  à  ng Ki  tẽn tò  n v  à   ch  ú  ng t  ô  i s  ẽ   ship h  à  ng   đ  ế  n   đ  xì  a ch  ỉ   c  ủ  a b  ạ  n.
- Thanh to 
 á  n COD, Thanh lớn  á  n sau lát nh  ậ  n   đ  ượ  c dọc. 
  PH    ƯƠ    NG TH    đọng    C V    Ậ    N CHUY    Ể    N  

 - Hoàng Kiên h  ỗ   tr  ợ   ship h  à  ng mi  ễ  n ph  í   tr  tẽn  n lớn  à  n qu  ô dù  c. 
  H    Ỗ     TR    Ợ  

 - Đ  ể  đ  ượ  c h  ỗ   tr  ợ   v  à   t  ư   v  ấ  n v  ề   m  ặ  t k  ỹ   thu  ậ  t c  ũ  ng nh  ư   s  ử   d  ụ  ng, c  á  c b  ạ  n c  ó   th  ể   g  ọ  i   đ  i  ệ  n tho  ạ  i cho c  á  c nh  â  n quây  tẽn tò  n k  ỹ   thâu  ậ  t c  ủ  a Ho  à  ng Ki  tẽn  n   đ  ể  đ  ượ  c t  ư   v  ấ  n. Ngo  à  i vào, c  á  c b  ạ  n nghỉ  ê  nạ c  dầu  ng ngh  ệ   c  ó   th  ể   tham dự Fanpagehttp://www.Facebook.Com/ilovehitechđ  ể   giao l  ư  mế, k  ế  t b  ạ  n v  à   cứt s  ẻ   ki  ế  n th  đọng  c c  dẫu  ng ngh  ệ   c  ủ  a m  lì  nh. 
  THÔNG TIN LIÊN H    Ệ  

 Đ  phụng phịu  a ch  ỉ  :   S    ố     284 X    ã    trợn    n,     Đ    ố    ng     Đ    a, H    à     N    ộ    i  
 Website:www.Hoangkien.Com
 Tel: 04.6684.4193 
Hotline: 0123.888.3663  

 nhà băng Vietcombank:
 ố   TK: 0691000307317 
Ch 
 ủ   TK: Nguy    ễ    n H    ữ    me Th    á    i Ho    à    ng  

 nhà băng VietIn Bank:
 ố   TK: 711A10354488 
Ch 
 ủ   TK: Nguy    ễ    n H    ữ    bu Th    á    i Ho    à    ng  
 Yahoo: hoangkien.Hotro
Mail:hotro@hoangkien.Com 

No comments:

Post a Comment