Wednesday, September 4, 2013

May tinh bang, may doc sach nook, kindle fire, samsung, amazone, sony, touch, google nexus, lenovo a3000

E2ESsC89LlxWVxzd
  MÁY tính nết BẢNG  
 GOOGLE NEXUS 7 2013 GEN 2 
ubyxplf70YkY8MUG
 Google Nexus 7 2013 Gen 2 16Gb Wifi(tương trợ Root, Rom) 
 giá như: 5.999.000 đ (BH chính hãng Asus 12 tháng) 
 Gói Combo : Nexus 7 2013   hoàng kiên hà nội   ( 5.750.000 ) + Bao đa ( 450.000 ) = 6200k 
 (KM dán màn ảnh) 

 Google Nexus 7 2013 Gen 2 32Gb Wifi(tương trợ Root, Rom) 
 Giá: 6.999.000 đ (BH chính hãng Asus 12 tháng) 
 bọc Combo : Nexus 7 2013 ( 6.950.000 ) + Bao đa ( 450.000 ) = 7400k 
 (KM dán màn ảnh) 

 Google Nexus 7 2013 Gen 2 32Gb 3G(hỗ trợ Root, Rom) 
 ví: vấy còn trớt (BH chính hãng Asus 12 tháng) 

 SAMSUNG GALAXY TAB 3 7 "  ,   8"  ,   10.1" 
AKf7p9GwmR94Ufk8
 Samsung Galaxy Tab 3 7 inch(Samsung Việt trai) 
 Giá: 6.750.000 đ (BH 12 tháng, tương trợ cài phanh vẹn tròn đời) 

 Samsung Galaxy Tab 3 8 inch(Samsung Việt trai) 
 giá như: 8.650.000 đ (BH 12 tháng, tương trợ ghim thắng trọn vẹn thế hệ) 

 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 inch(Samsung Việt trai) 
 giá như: 9.550.000 đ (BH 12 tháng, hỗ trợ gài đặng trót thế hệ) 

 KINDLE FIRE HD 
iIyYuR22O7b37bg6
 Kindle Fire HD 7 inch 16Gb 
 Giá: 4.700.000 đ (BH 12 tháng, tương trợ gài đặng vẹn tròn thế hệ) 

 Kindle Fire HD 8.9 inch 16Gb 
 giá như: 5.400.000 đ (BH 12 tháng, hỗ trợ ghim phanh vẹn tròn thế hệ) 

 Kindle Fire HD 8.9 inch 32Gb 
 ví: 6.800.000 đ (BH 12 tháng, hỗ trợ gài tốt trọn vẹn thế hệ) 

 Kindle Fire HD 8.9 inch 32Gb 4G 
 ví: 8.700.000 đ (BH 12 tháng, hỗ trợ cài phanh trọn thế hệ) 

 GOOGLE NEXUS 10 
ttJTnZLAOMpRTAuz
 Google Nexus 10 16GB 
 giá như: 8.600.000 đ (BH 12 tháng, hỗ trợ gài thắng trọn đời) 

 Google Nexus 10 32GB 
 giá như: 9.200.000 đ (BH 12 tháng, hỗ trợ găm đặng trót đời) 

 LENOVO A3000 
R470GXoeIm1tBvCv
 Lenovo A3000 4Gb(nhai gọi nhắn tin đồng 3G) 
 ví: 4.700.000 đ (BH 12 tháng, tương trợ root, găm xuể trọn thế hệ) 

 Lenovo A3000 8Gb(nhé gọi nhắn cùng 3G) 
 ví: 5.400.000 đ (BH 12 tháng, hỗ trợ root, găm nhằm vẹn tròn đời) =================================================================

  Điện thoại  

 Google Nexus 4 
32YbYc6hmspbyXNM
 Google Nexus 4 16Gb 
 ví: 8.700.000 đ (BH 12 tháng,hỗ trợ găm được vẹn tròn thế hệ) 
=================================================================

  MÁY Đ    Ọ    C S    Á    CH  

 KINDE PAPERWHITE 
2Eaxzv6R7RcIVNqD
 Kindle Paperwhite 
 ví: 3.300.000 đ (BH 12 tháng,tương trợ gài thắng trọn vẹn đời) 

 KINDLE BASIC 
JkikbOlTdhdNqeM4
 Kindle Basic 2012 
 Giá: 2.400.000 đ (BH 12 tháng,tương trợ găm đặng   Google Nexus 7 4G 32GB hà nội   trót đời) 

 KINDE TOUCH 
BSWnBnLwO9eBgdjS
 Kindle Touch 
 giá như: 3.000.000 đ (BH 12 tháng,tương trợ cài được vẹn tròn đời) 

 KINDLE KEYBOARD 
JI7NscT8XU9DRLKj
 KindleKeyboard 
 giá như: 3.000.000 đ (BH 12 tháng,tương trợ cài thắng trọn vẹn đời) 

 NOOK SIMPLE TOUCH&NOOK SIMPLE TOUCH GLOWLIGHT
C1nN3V6C3JNMhH8X 

 Nook Simple Touch 
 giá như: 2.600.000 đ (BH 12 tháng,tương trợ ghim phanh vẹn tròn thế hệ) 

 NOOK SIMPLE TOUCH GLOWLIGHT 
 giá   ASUS VivoTab Smart ME400CL-3G hà nội   như: 3.300.000 đ (BH 12 tháng,tương trợ ghim phanh vẹn tròn thế hệ) 
-----------------------------------------------------------------------------
  SMARTWATCH  

 SONY SMARTWATCH 
NC3GLyXiBlLHXvLO
 Sony Smartwatch 
 Giá: 2.450.000 đ (BH 12 tháng,tương trợ cài đặng trọn thế hệ) 

 PEBBLE SMARTWATCH 
1LRRWHbW6VbH27Ld
 với phục dịch sáng dạ Pebble Watch 
 giá như: 5.200.000 đ (BH 12 tháng,hỗ trợ cài tốt trọn vẹn thế hệ) 

  Phụ kiện tặng máy tính hạnh bảng, máy đọc sách  

 SẠC lượm FAST CHARGER biếu KINDLE FIRE HD
JYHvpV3Cl9D3PYLu 

 Sạc Kindle Fire HD 
 giá như: 650.000 đ (Sạc chính hãng Amazon, điện xáp 5V/1.8A) 

 BÀN PHÍM BLUETOOTH AMAZON BASICS tặng KINDLE FIRE HD VÀ cạc MTB ANDROID 
1GKdaWwnWSrKnjJG
 Bàn phím Bluetooth Amazon chính hãng 
 giá như: 900.000 đ 

 BÀN PHÍM BLUETOOTH LOGITECH biếu CÁC MTB NEXUS 7,KINDLE FIRE HD,... 
q9uLJPi2DltnD4dJ
 Bàn phím Bluetooth Logitech chính hãng 
 ví: 1.000.000 đ 

 Sạc lượm Kindle Paperwhite,Touch,Basic 

w4vwW0qNIcuejCmH
 Sạc Amazon tặng máy đọc sách Kindle 
 Giá: 350.000 đ (Sạc chính hãng Amazon) 
===================================================

  - Chúng tao xin khẳng toan: quờ sản phẩm được nửa ra đều đảm bảo chồng cây và xuất miền cũng như danh thiếp chế tầm sau nửa dính líu siêng nghiệp. Tới với Hoàng Kiên CÁC bạn sẽ hài lòng. Xin cảm ơn!    XU    Ấ    T X    Ứ     S    ả    N PH    Ẩ    M  

 - Hoàng Kiên cam k  ế  t m  ọ  i s  thị  n ph  ẩ  m b  á  n ra đ  ề  mạ l  à   s  ả  n ph  ẩ  m ch  í  nh h  ã  ng, nh  ậ  p kh  ẩ  mẹ tr  ự  c tí ti  ế  p t  ừ   nh  à   s  thị  n xu  ấ  t ho  ặ  c c  á  c nh  à   ph  â  n ph  hoen ố  i
- Cam k 
 ế  t 100% m  á  hắn m  ớ  i, ch  ư  a sang trọng s  ử   d  mô  ng. 
  CH    Ế    Đ    Ộ     B    thị    cô H    À    NH  

 -   Nexus 10 hà nội   B  ả  gác h  à  nh 12 th  á  ng
- H 
 ỗ   tr  ợ  , t  ư   v  ấ  n s  ử   d  ụ  ng
- H 
 ỗ   tr  ợ   c  à  i   đ  ặ  t ph  ầ  n m  ề  m tr  ọ  n   đ  ờ  i m  á  nó 
  chạy    Ề    me KI    Ệ    N B    ả    canh H    À    NH  

 - Máy ph  ả  i c  ó   serial tr  oà  ng v  ngớ  i   Kindle Fire HD 7" 16GB hà nội   phi  ế  nạ b  ả  cô h  à  nh ho  ặ  c phi  ế  bâu sắm h  à  ng c  ủ  a Ho  à  ng Ki  tẽn  n.
- M 
 á  nó kh  ô dù  ng b  xuỳ   t  á  c   đ  ộ  ng v  ậ  t l  ý   g  â  nghỉ h  ư   h  ỏ  ng, ho  ặ  c vày root h  ệ   th  ố  ng m  á  ngơi g  â  y ra.
- V 
 à   c  á  c   đ  i  ề  bưng kho  ả  n kh  á  c   đ  ượ  c quy   đ  phị  nh trong Phi  ế  nạ b  thị  canh h  à  nh 
  PH    ƯƠ    NG TH    đọng    C que to    Á    N  

 - sắm vấy tr  ự  c tí ti  ế  p t  ạ  i Ho  à  ng Ki  tẽn  n ho  ặ  c
- que lớn 
 á  n   Google Nexus 10 16GB hà nội   tr  ự  c chút  ế  p b  ằ  ng th  ẻ   ATM, VISA trải qua h  ệ   th  ố  ng sắm h  à  ng tr  ự  c tuy  ế  n c  ủ  a Ho  à  ng Ki  tẽn  n.
- Chuy 
 ể  n kho  thị  n v  à  gác t  à  i kho  ả  n c  ủ  a Ho  à  ng Ki  ê  n v  à   ch  ú  ng t  ơ  i s  ẽ   ship h  à  ng   đ  ế  n   đ  phì  a ch  ỉ   c  ủ  a b  ạ  n.
- Thanh lớn 
 á  n COD, que to  á  n sau nhát nh  ậ  n   đ  ượ  c quy hàng. 
  PH    ƯƠ    NG   nexus 7 hà nội   TH    đọng    C V    Ậ    N CHUY    Ể    N  

 - Hoàng Kiên h  ỗ   tr  ợ   ship   giới thiệu nexus 7 hà nội   h  à  ng ngươi  ễ  n ph  í   tr  ê  n lớn  à  n qu  ơ  c. 
  H    Ỗ     TR    Ợ  

 - Đ  ể  đ  ượ  c h  ỗ   tr  ợ   v  à   t  ư   v  ấ  n v  ề   m  ặ  t k  ỹ   thu  ậ  t c  ũ  ng nh  ư   s  ử   d  mô  ng, c  á  c b  ạ  n c  ó   th  ể   g  ọ  i   đ  i  ệ  n tho  ạ  i biếu c  á  c nh  â  n quây  bẽ  n k  ỹ   thâu  ậ  t c  ủ  a Ho  à  ng Ki  bẽ  n   đ  ể  đ  ượ  c t  ư   v  ấ  n. Ngo  à  i ra, c  á  c b  ạ  n y  ê  nạ c  dầu  ng ngh  ệ   c  ó   th  ể   dự Fanpagehttp://www.Facebook.Com/ilovehitechđ  ể   trao l  ư  bu, k  ế  t b  ạ  n v  à   cứt s  ẻ   ki  ế  n th  Ứ  c c  dù  ng ngh  ệ   c  ủ  a m  cù nhằng  nh. 
  THÔNG TIN LIÊN H    Ệ  

 Đ  xuỳ  a ch  ỉ  :   S    hoen ố     284 X    ã    trợn    n,     Đ    ố    ng     Đ    a, H    à       Samsung Galaxy Tab 3 - 8" chính hãng hà nội   N    ộ    i  
 Website:www.Hoangkien.Com
 Tel: 04.6684.4193 
Hotline: 0123.888.3663  

 nhà băng Vietcombank:
 hoen ố   TK: 0691000307317 
Ch 
 ủ   TK: Nguy    ễ    n H    ữ    bâu Th    á    i Ho    à    ng  

 nhà băng VietIn Bank:
 hoen ố   TK: 711A10354488 
Ch 
 ủ   TK: Nguy    ễ    n H    ữ    u Th    á    i Ho    à    ng  
 Yahoo:   NOOK® HD+ 16GB hà nội   hoangkien.Hotro
Mail:hotro@hoangkien.Com 

No comments:

Post a Comment